Sledeći upis počinje 15. avgusta.

Prijavi se na listu čekanja!

Uvodne napomene

Ovaj dokument predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta https://www.dramastudio.rs (u daljem tekstu: Platforma).

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), vlasnik internet sajta, privredni subjekt DRAMA STUDIO DOO, MB: 21978477, PIB: 114146934, donosi ovu Politiku privatnosti.

Politika privatnosti predstavlja ugovor, i to ugovor po pristupu, obzirom da korisnik sajta ima priliku da odbije ili prihvati važenje ove Politike privatnosti. Ukoliko korisnik odbije da prihvati Politiku privatnosti, neće mu biti omogućen pristup određenim funkcijama sajta (elektronska prijava na program).

Popunjavanjem prijave na sajtu korisnik mora prihvatiti ovaj dokument kao jedan od uslova za kreiranje prijave, što je preduslov za korišćenje servisa tj. prijave na Program.

Ugovor se zaključuje između vlasnika Internet sajta i korisnika sajta, a u momentu prijave polaznika na Program putem internet sajta, a kojem prethodi radnja čekiranja prihvata ovog ugovora od strane korisnika sajta.

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i razumelo ovu Politiku privatnosti.

U slučaju da korisnik ima problema sa razumevanjem Politike privatnosti, odnosno svojih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu (član 14).

Predmet

Član 1.

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade podataka na internet sajtu Drama Studio (domen: https://www.dramastudio.rs).

Podaci koje prikupljamo putem sajta

Član 2.

Vlasnik internet sajta, u postupku prijave na program putem sajta, prikuplja sledeće podatke korisnika:

1. Ime i prezime; 2. Email adresu; 3. Broj telefona; 5. Datum rođenja; 6. Grad.

Funkcija prikupljanja podataka

Član 3.

Podaci koji se prikupljaju putem sajta, za cilj imaju elektornsku prijavu na Program putem sajta. Nakon popunjavanja prijave na Program na sajtu, korisnik ima otvorenu mogućnost da bude polaznik i stvori mogućnost upisa na Program škole glume Drama Studio.

Rezervisanje upisana je moguće svakom ko popunu podatke za prijavu na sajtu.

Rezervacija ne isključuje potrebu potpisivanja ugovora o upisa, preuzimanje Obaveštenja o obradi podataka i potpisivanja saglasnosti sa obradom podataka, pri prvom dolasku na mesto gde se proces upisivanja vrši.

Funkcija rezervacije jeste ubrzavanje procesa upisa na program.

Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 4.

Pravni osnov za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 1.-7. je zaključenje ugovora o Uslovima korišćenja, prilikom rezervacije za upis na Program putem internet sajta.

Svrha prikupljanja podataka

Član 5.

Svrha za prikupljanje svih podataka iz člana 2. je podnošenje prijave za upis na Program, odnosno pružanje mogućnosti pristupa Programu, kojem pristup imaju samo upisani korisnici.

Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, kao krovnim dokumentom Društva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, predviđena je sledeća svrha za određeni podatak:

 1. Ukoliko se radi o opštim podacima korisnika (polaznika) (ime, prezime, datum rođenja, grad, broj telefona, email adresa) – Omogućavanja korisniku (Polazniku, klijentu) korišćenja usluga koje samoinicijativno želi koristiti;
 2. Ukoliko se radi o podacima iz posebne kategorije (datum rođenja) – Sprečavanje lažnog predstavljanja, jemčenje bezbednosti licima, i osiguravanja bezbednosti imovine veće vrednosti, kao i modernizacija poslovanja koja direktno utiče na pružanje kvalitetnije i brže usluge korisniku (omogućavanje da se zahtev za upis podnosi elektronski), kao i na smanjenje cene usluge za korisnika, obzirom na smanjenje potrebe zapošljavanja , a to utiče i na ostvarivanje boljih rezultata poslovanja;
 3. Ukoliko se radi o kategoriji maloletnih korisnika (Polazniku, klijenata) – Omogućavanja korisniku (Polazniku, klijentu) korišćenja usluga koje želi koristiti, a uz pristanak roditelja;
 4. Ukoliko se radi o snimanju prostorija gde se obuka održava – Jemčenja bezbednosti licima, i osiguravanja bezbednosti imovine veće vrednosti.

Zaštita podataka

Član 6.

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u pravnom licu vlasniku Platforme. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa prijavom putem internet sajta, tretira na isti način kao što vlasnik sajta tretira ove podatke.

U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, vlasnik internet sajta će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu vlasnika internet sajta isto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti.

Rok čuvanja podataka

Član 7.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. Dakle, podaci se čuvaju dokle god je ugovor o Uslovima korišćenja na snazi između Polaznika i vlasnika internet sajta, odnosno dok korisnik ili Pružalac usluga neraskinu ugovore.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Svako lice može zahtevati brisanje svojih podataka u svako doba, ali mora znati da to za sobom povlači i ispis iz Programa koji pohađa, te da mu je dalji pristup sadržaju Programa zabranjen do ponovnog upisa profila.

Backlinkovi

Član 8.

Predmetni internet sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom vlasnika ovog sajta i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Kolačići

Član 9.

Internet sajt koristi kolačiće (cookies) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Obaveštenje o ovome pojavljuje se novom korisniku pri prvoj poseti sajta i on može prihvatiti korišćenje kolačića aktivnom radnjom.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Član 10.

Vlasnik internet sajta ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano na samom intenet sajtu.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 11.

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje – Lice prijavljeno na program i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.
 • Pravo na pristup – Lice prijavljeno na program i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Udruženja da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.
 • Pravo na ispravku i dopunu – Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Udruženja zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.
 • Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Udruženja brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.
 • Pravo na povlačenje pristanka za obradu – U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.
 • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.
 • Pravo na prenosivost podataka – Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima.

Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

Prenos podataka trećim licima

Član 12.

Vlasnik internet sajta ne prenosi podatke trećim licima u zemlji i inostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bez dozvole lica. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

U slučaju promene , vlasnika internet sajta, baze podataka će sa sajtom biti u vlasništvu novog imaoca prava svojine, ali će on biti obavezan svim ranije potpisanim ugovorima koje je pravno lice, vlasnik sajta imala sa svojim korisnicima, a tu se podrazumevaju Uslovi korišćenja i ova Politika privatnosti.

Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Član 13.

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom subjektu, vlasniku intenet sajta, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Član 14.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Lazar Vučić, u funkciji predsednika UO koje je u svojstvu vlasnika internet sajta.

Email Lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti je: info@dramastudio.rs. Kontakt podaci su takođe istaknuti na internet sajtu u delu za kontakte, ne samo u ovom dokumentu.
U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom vlasnika internet sajta na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.

Nadležni organ

Član 15.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se možete obratiti na adresi

Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, email-om (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

Izmene Politike privatnosti

Član 16.

Udruženje zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.

U Nišu,

Januar 2024. godine.